هم‌قافیه با باران

۲ مطلب با موضوع «شاعران :: عبدالرضا قیصری ـ احسان کاوه» ثبت شده است

ﻣﻦ ﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭﻡ، ﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻳﺖ

ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﮔﻴﺮ ﻭ ﺩﺍﺭ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻳﺖ

 

ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻛﻨﺎﺭ ﺩﺳﺖ ﺷﻌﺮﺕ ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﻢ

ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﻨﺎﺭ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻳﺖ

 

ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﻞ ﺭﺍ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻲ

آیا که بود آموزگار چشم هایت؟

 

 ﺍﺣﺴﺎﺱ فوق العادﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﻋﻤﺮﻱ

ﻣﻲ ﺯﻳﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻳﺖ

 

ﺗﻮ ﺑﺎﻍ ﻣﻴﻤﻨﺪﻱ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ

ﺭﺍﻫﻲ ﺷﺪﻡ ﺗﺎ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻳﺖ

 

ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺭﺍ ﻟﺒﺮﻳﺰ ﻛﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺗﻐﺰﻝ

ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﺑﺎﺭﺍﻥ، ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻳﺖ


ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﻲ ﺩﺭﺧﺸﺪ

ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺩﺳﺘﻢ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻳﺖ

 

ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺎﻩ ﺳﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻢ

ﺷﺎﻳﺪ ﺷﺒﻲ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻳﺖ

 

ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨد

ﺟﺎﻱ «ﺭﺿﺎ»ﻳﺖ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻳﺖ

 

ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺖ ﻫﺎ... ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻢ

 ﺭﻭﻱ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺗﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻳﺖ...

*

ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﻛﻦ ﺑﻪ ﺻﺮﻑ_

ﻳﻚ ﻛﺎﺳﻪ ﺍﺯ ﺁﺵ ﺍﻧﺎﺭ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻳﺖ

 

عبدالرضا قیصری

۰ نظر ۲۷ شهریور ۹۳ ، ۱۶:۵۵
هم قافیه با باران

شور بسیاری است در امواج، اما بیشتر

شوق این دل ها به دریاهاست؛ حتی بیشتر


پاسخ دریا یه سرسختی طوفانیم ما:

آی... ای جمعیت باد هوا! ما بیشتر


بس که ما مجنون تر از مجنون و فرهادیم، باز-

کوه می خواهیم بیش از پیش و صحرا بیشتر


ذره ایم و گرمی خورشید در دل های ماست

کاش بشکافند قدری قلب ما را بیشتر


تشنه زخمیم و خون خضر در رگ های ماست

بشکنید آیینه را، آیینه آیا بیشتر...


بیشتر از پیش می آییم و هردم پیشتر

غرق امیدیم این شب ها و فردا بیشتر


احسان کاوه

۰ نظر ۲۶ شهریور ۹۳ ، ۱۳:۴۵
هم قافیه با باران
هم قافیه با باران